Co robimy?

Zajmujemy się

Energią
Słoneczną

Energią
Wiatrową

Magazynami
Energii

Klastrami
Energii

ENERGIA SŁONECZNA

Od początku XXI wieku światowe inwestycje w odnawialne źródła energii rosną w sposób wykładniczy. Spowodowane jest to spadkiem ich cen oraz dopłatami wprowadzanymi przez wiele państw.
Rozwój nowoczesnych technologii, rozwój energetyki odnawialnej, energoefektywność, przeobrażenia na rynku surowców wraz z ich geopolitycznymi uwarunkowaniami oraz walka ze zmianami klimatu to główne czynniki energetycznej rewolucji.

Dostępność energii ze źródeł odnawialnych rośnie, szybko spadają zaś koszty jej wytworzenia, co wpływa na rynek tradycyjnej energetyki opartej na spalaniu paliw węglowodorowych. Celem rozwiniętych gospodarek jest wzrost bez zwiększania popytu na energię, co jest pochodną stosowania technik, procedur i materiałów sprzyjających energetycznej efektywności.

Nowa energetyka szeroko wykorzystuje narzędzia informatyczne i pomiarowe, pozwalające sterować zapotrzebowaniem na energię i racjonalnie zarządzać energetycznymi zasobami. Wzrost znaczenia energetyki obywatelskiej i rozproszonej, wpływa na perspektywy rozwoju wielkich koncernów energetycznych i stawia nowe wymagania wobec dystrybucji.

Wśród odnawialnych źródeł energii  to Fotowoltaika jest technologią, która rozwija się obecnie najszybciej. Współczesne panele fotowoltaiczne pracują efektywnie i przynoszą odpowiednie moce, także w mniej sprzyjających warunkach klimatycznych, nawet w krajach północy takich jak Polsce. Produkują energię w pochmurne dni, są efektywne podczas deszczu.

Instalacje fotowoltaiczne są bezpieczne i niezawodne, nie generują zanieczyszczeń  i hałasu. Zmniejszają efekt cieplarniany i można je w łatwy sposób poddać recyklingowi.

Solar Energy Photovoltaics od lat realizuje ideę pozyskiwania energii ze słońca, współpracując przy tym z placówkami naukowymi, promując szereg inicjatyw o charakterze ekologicznym, których celem jest wywieranie realnego wpływu na poprawę środowiska w Polsce.

ENERGIA WIATROWA

Energetyka wiatrowa jako technologia służąca produkcji energii elektrycznej na skalę przemysłową wykorzystywana jest na świecie od ok. 25 lat. W tym czasie odnotowano imponujący postęp technologiczny
w zakresie mocy turbin, ich sprawności czy efektywności.

Rozwój energetyki wiatrowej przekłada się na konkurencyjność krajowej gospodarki na arenie międzynarodowej, wpływa na  spadek cen energii oraz generuje nowe miejsca pracy.
Turbiny wiatrowe (elektrownie wiatrowe) lokalizowane są zarówno na lądzie, jak i na morzu, pojedynczo lub
w grupach, tworząc tzw. farmy (parki) wiatrowe. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystują energię wiatru. Bezpośrednią przyczyną powstawania wiatru jest nierównomierny rozkład ciśnienia atmosferycznego nad powierzchnią ziemi, co z kolei spowodowane jest różnym stopniem nagrzania jej przez słońce. Energia kinetyczna wiatru, czyli przemieszczających się mas powietrza jest praktycznie niewyczerpalna. Za proces jej ciągłego odnawiania odpowiada słońce, w różny sposób, w różnym czasie, nagrzewając powierzchnię Ziemi. Potencjał energetyczny wiatru jest tak duży, że gdybyśmy potrafili go w pełni wykorzystać, zapewniłby pokrycie całkowitego zapotrzebowania ludzkości na energii elektryczną.

Jego wykorzystanie, przy obecnym stanie rozwoju techniki, nie daje jednak takiej możliwości, przede wszystkim ze względu na zbyt małą sprawność elementów produkujących energię elektryczną, brak technicznych możliwości akumulowania tej energii oraz niemożność przewidywania  mocy i kierunku wiatru
w okresie dłuższym niż kilka minut. Prędkość wiatru, a więc i energia, jaką można z niej czerpać, jest różna
w ciągu minuty, godziny, doby, jak również w poszczególnych miesiącach i porach roku.

Solar Energy Photovoltaics od lat realizuje ideę pozyskiwania energii ze wiatru, realizując projekty oraz promując szereg inicjatyw o charakterze ekologicznym, których celem jest wywieranie realnego wpływu na poprawę środowiska w Polsce.

MAGAZYNY ENERGII

Transformacja energetyczna dokonująca się w Polsce zakłada odejście od węgla i zwrot ku odnawialnym źródłom energii. Aby zwiększyć wykorzystanie OZE, musimy na wielką skalę magazynować wytworzoną
w nich energię elektryczną, tak by była dostępna zawsze, niezależnie od warunków atmosferycznych czy pory roku.

Proces magazynowania polega na przekształceniu i przechowywaniu energii elektrycznej  z dostępnego źródła w inną formę energii, którą w razie potrzeby można zamienić na energię elektryczną.
Dodatkowo, magazyny energii stanowią kluczowy element poprawy zarówno stabilności dostaw, jak
i parametrów dostarczanej energii. Magazynowanie energii jest korzystne, gdy występuje niskie zapotrzebowanie, niskie koszty wytwarzania lub, gdy dostępne źródła energii posiadają przerywaną charakterystykę produkcji. Ponadto, zmagazynowana energia może być zużywana w okresach dużego zapotrzebowania, wysokich kosztów wytwarzania lub, gdy nie jest dostępne żadne alternatywne źródło generacji. Jednocześnie, ciągły wzrost zapotrzebowania na energię, wzrost jej cen, a także mała zdolność adaptacji tradycyjnych metod wytwarzania energii do gwałtownie zmieniających się potrzeb rynku, zaostrzają kwestie związane z deregulacją rynku, problemami z jakością energii i naciskami na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Magazyny energii wydają się być rozwiązaniem wszystkich powyższych problemów oraz stanowią szansę na zaspokojenie zarówno istniejących, jak i nowych potrzeb pojawiających się w wyniku transformacji energetyki.

Solar Energy Photovoltaics od lat mocno angażuje się w rozwój rynku magazynów energii w Polsce, współpracując przy tym z placówkami naukowymi oraz promując szereg inicjatyw o charakterze ekologicznym, których celem jest wywieranie realnego wpływu na poprawę środowiska w Polsce.

KLASTRY ENERGII

Jednym z widocznych trendów światowej gospodarki, który umożliwia efektywne gospodarowanie surowcami i miejscowym potencjałem energetycznym, jest rozwój energetyki rozproszonej. Prognozy pokazują, iż źródła te stanowić mogą ważną formułę uzupełniania dostaw energii na terenach słabiej zurbanizowanych. Miejscem dla rozwoju tych źródeł są dziś klastry energii. Dają one szansę budowy nowych obszarów aktywności dla działających lokalnie przedsiębiorców, a także szybszego wzrostu gospodarczego na terenach objętych działaniem klastra. Dzięki współpracy różnych podmiotów w klastrze energii powstaje płaszczyzna do tworzenia nowych obszarów zysków dla jego uczestników.

Klaster energii można opisać jako porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła, chłodu i energii elektrycznej w transporcie (paliw).

Celem klastrów energii jest rozwój energetyki rozproszonej. Służą one poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej, przyjaźnie dla środowiska, zapewniając optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe.
Klastry energii umożliwiają wykorzystanie miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. Sprzyjają wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są one użyteczne i opłacalne.
U podstaw koncepcji tworzenia klastrów energii leży idea lokalizacji źródeł wytwarzania energii w pobliżu miejsc jej odbioru, zaś jednym z ich głównych zadań jest pobudzenie lokalnych społeczności do współdziałania na lokalnym rynku energii m.in. w zakresie wytwarzania energii na potrzeby własne, w szczególności ze źródeł odnawialnych.

Powinno to przyczyniać się do efektywności kosztowej u odbiorców końcowych poprzez obniżanie kosztów energii w sposób przyjazny dla środowiska. Ma to służyć budowie nowoczesnej gospodarki energetycznej, opartej na ekologicznych i nowoczesnych technologiach produkcji energii oraz racjonalizacji wykorzystania dostępnych zasobów i infrastruktury (m.in. optymalnego wykorzystania sieci energetycznych oraz ograniczenia strat przesyłowych).

Sprzyja temu zarówno coraz większe upowszechnienie energetyki odnawialnej, jak i rosnąca świadomość lokalnych wytwórców i odbiorców energii będących potencjalnymi członkami klastrów.

Solar Energy Photovoltaics należy do pionierów wśród firm wdrażających ideę energetyki rozproszonej. Jesteśmy uczestnikami klastrów energii w powiatach i gminach, w których realizowane są nasze projekty. Ponadto, dzięki współpracy z powiązanymi z nami spółkami koordynujemy działalność niektórych z nich. Bezustannie działamy na rzecz proklamowania idei klastrów oraz aktywnie wspieramy ich powstawanie
i rozwój.

Skontaktuj się z nami